راسا

تولید روانکارها و فراورده های صنعتی

گروه تولیدی و تحقیقاتی ویر

معرفی

logoRASA2

 • روغن برش ویر

  روغن های ویر برش روغن های نامحلول در آب بوده و به صورت خالص در عملیات فلزکاری و ماشین کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

 • روغن هیدرولیک ویر 10

  روغن ویر هیدرولیک 10 با استفاده از روغن پایه تمام معدنی و مواد افزودنی خاص تهیه شده است.

 • روغن گردش ویر

  روغن گردشی ویر با استفاده از روغن پایه معدنی با کیفیت عالی و مواد افزودنی مناسب تهیه شده و در سیستم های گردشی صنعتی کاربرد دارد.

 • روغن ویر هیدرولیک ویژه

  روغن هیدرولیک وِیژه با استفاده از روغن پایه معدنی با کیفیت عالی و مواد افزودنی مناسب تهیه شده و در سیستم های گردشی صنعتی کاربرد دارد.

 • 1
 • 2
 • 3